top of page

Systemisk terapi

Ett systemiskt förhållningssätt innebär bland annat att ha helhetssyn och cirkulärt tänkande där människor och organisationer ses i sitt sammanhang som ett system där alla i systemet påverkar varandra. 
 
Systemteori, dess syn- och förhållningssätt, kan hjälpa oss att finna lösningar som fokuserar på grundorsaker till problem vi möter, snarare än de symtom som problemen kan ge upphov till. Genom att fokusera lösningar ges möjlighet till att åstadkomma förändring. Vi kan utvecklas, lära nytt och förstå mer av sammanhanget, relationerna, funktionerna och mönstren. Vi medvetandegör och förändringsmöjligheter kan skapas i sammanhanget.

Att ha ett systemiskt förhållningssätt innebär också för mig att se, formulera och utforska det jag upplever händer. Jag utgår även från att identiteten hos den enskilda inte är statisk utan samskapas i relation och situation. Tillsammans med klienten/klienterna utforskar vi berättelserna, relationerna, funktionerna och mönstren i sammanhanget klienten upplever och befinner sig i. Genom att belysa tidigare berättelser på ett nytt sätt kan ny mening skapas. Tidigare icke hjälpsamma berättelser kan undermineras och nya mer önskvärda växa fram.
 
Genom att hålla klientens förmågor, intentioner, värderingar och drömmar i fokus, kan vi skapa en väg som både stärker och möjliggör önskvärda berättelser. Fokus på framtid kan i sig skapa en målbild som skänker klienten hopp och inspiration som kan behövas för att genomföra och genomleva förändringar som denne vill.
 

bottom of page